انجام پایان نامه روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی هستم ! چطور پیشینه موضوع را برای پایان نامه ام انجام دهم ؟

فصل دوم پایان نامه در رشته های علوم انسانی مانند روانشناسی به مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق می پردازد . مانند همه فصول پایان نامه انجام این فصل هم قواعد خاص خود را دارد و باید به درستی نوشته شود . برخی موارد ساده برای شما در اینجا بازگو می شود :

اولا ، مطالعات گذشته مربوط به پژوهش ، بایستی به صورت انتقادی بررسی شود ، که منجر به مشخص شدن سوالات یا فرضیه های پژوهش در پایان نامه می شود . بدیهی است ، پوشش دادن تمام مطالب موجود در اکثر موضوعات امکان پذیر نیست . مهارت خاصی که پایان نامه به آن کمک می کند، تعيين مطالعات گذشته مربوطه غیر مربوطه است . بنابراین ، دانشجویان بایستی انتخاب خود را با توجه به دقت و تفکر ، با برجسته کردن یافته های کلیدی و توجیه پژوهش انجام دهند . این موارد بایستی توسط بیانیه ای از چارچوب مفهومی و تئوری مورد استفاده در انجام پژوهش یعنی ، جنبه های اصلی رویکردتئوری مورد استفاده برای طرح کردن پروژه تحقیقاتی دنبال شود . در پایان این بخش ، سوال اصلی و یا فرضیه پروژه تحقیقاتی ، بایستی به روشنی بیان شود . این فصل بایستی با بحث آشکار و مختصر در مورد منطق پژوهش ، اهداف آن و چگونگی رسیدگی به مسئله پژوهش اصلی به درک پدیده مورد بررسی و فراتر رفتن از آنچه که قبلا شناخته شده ، پایان یابد .

– ساختار فصل بایستی بر اساس رویکرد ” مثلث معکوس” از کل به خاص باشد .

– در پایان بخش ادبیات و پیشینه تحقیق جمع بندی فصل ، موقعیت تئوری هدف و مدل پژوهش بایستی مشخص شود .

– از بیان ادعاهای نامطلوب و بیش از حد تعمیم یافته اجتناب کنید . بایستی کلیاتی برای موقعیت یابی رساله درنظر داشته باشید . بنابراین ، سعی کنید تعادل مناسبی را پیدا کنید .

– بیان کنید که درک منطقی و واقعی تئوری برای حوزه مورد مطالعه در دست دارید . این امر ممکن است مستلزم ساختار بندی فصل به نحوی باشد که شامل زیر بخش صرفا متمرکز بر روی پیش زمینه / تاریخچه باشد .

– بایستی از وضعیت فعلی و مربوطه تاریخی در مطالعات گذشته ، آگاهی داشت .