می خوام پروپوزال آماده کنم ! چارچوب نظری و ادبیات تحقیق رو بلد نیستم !

پروپوزال آماده دکتری

در چارچوب نظری تئوری را که باعث هدایت پروپوزال دکتری پیشنهادی میشود ، تبیین می گردد . با استفاده از این نظریه ، محقق قادر به بیان مسئله ، هدف از پژوهش ، سوالات و فرضیه ها ، انتخاب ابزارها و روش تحقیق است . در این بخش ، دلیل اصلی استفاده از نظریه و نیز نحوه ارتباط تئوری با پروپوزال پیشنهادی شرح داده می شود . البته به خاطر داشته باشید که یافته های حاصل از آزمایش از لحاظ اینکه چگونه با این نظریه مرتبط می باشند ، مورد بحث خواهد گرفت . در این بخض می بایست توضیح مختصری ازنظریه ارائه شود ، و سپس جزئیات آزمایشات خاص بعدا در نقد ادبیات مورد بحث قرارگیرد .

نقد ادبیات باعث می شود تا زمینه ای برای مسئله تحقیق فراهم گردد و به خواننده نشان می دهد که محقق در مورد حوزه این تئوری آگاهی داشته و دانش کافی را کسب کرده است . تحقیق نیز همانند بسیاری از مطالعات وابسته به نظریه می باشد و آنها را به صورت مختصر خلاصه می کند .  نقد نامه های مختلف را بررسی کنید ، زیرا ممکن استبه شما کمک کند تا در مورد نحوه نوشتن و خلاصه کردن تحقیقات قبلی اطلاعاتی را کسب کنید . هنگام نوشتن بررسی ادبیات ، بهتر است که مطالعات مختلفی را که در دسته های مختلف قرار دارند از هم جدا کنید . تحت این دسته بندی ها ، “زیرعنوان سطح۲” را در سبک APA ایجاد کنید . این زیر عنوان ها درست همانند عنوان سطح ۱ قالب بندی می شوند ، اما در سمت راست عنوان سطح۱ قرار می گیرند . به مثال زیر توجه کنید :

یک موضوع بدیهی را انتخاب کنید یا موضوع ر ا به گونه ای انتخاب کنید که در هنگام بررسی تئوری ، آن موضوع آشکار شود . به طور خلاصه نتایج حاصل از مطالعات مختلف ، از جمله اطلاعات مرتبط تر از قبیل فرضیه های مطالعات ، جمعیت ، روش شناسی و نتایج را به طور خلاصه به اشتراک بگذارید . بدین صورت که پژوهش را به یک گفت و شنود مداوم از ادبیات مربوط به موضوع تحقیق ، مرتبط کنید . این بدان معنی است که هر یک از مطالعات می بایست فهرستی داشته باشد که به پژوهش جدید و پروپوزال آماده دکتری مرتبط باشد . در صورت امکان ، با تکیه بر یافته های به دست آمده از مطالعات قبلی ، پژوهش را به صورت متوالی گزارش دهید . به یاد داشته باشید هر دسته از مطالعات را با یک زیر عنوان جدید جدا کنید . این کار را هر چند بار مورد نیاز است ، انجام دهید .