اهمیت بخش روش کار در انجام پروپوزال دکتری مدیریت! لطفا دقت!

انجام پروپوزال دکتری مدیریت

بخش «روش شناسی» مهمترین قسمت در کل انجام پروپوزال دکتری مدیریت است ، چون هرگامی را که آزمایش دهنده برای انجام پژوهش خود انجام می دهد در این بخش توضیح داده می شود . این بخش در مورد اقداماتی که محقق برای سنجش فرضیه این تحقیق انجام میدهد ، را مورد بحث قرار می دهد . در این بخش ، بهتر است که زیرعنوان های زیر را درنظر داشته باشید ، در حالی که جزئیات را به مقداری که ممکن است گسترش دهید .

طرح پژوهش

این قسمت شامل طرح پزوپوزال تحقیق است هم چنین در این بخش نوع تحقیق نیز بیان می شود یعنی آیا این پژوهش یک بررسی ، آزمایش ، مشاهدات ، داده های ثانویه ، تجزیه و تحلیل و غیره است و سپس در اینجا توضیح دهید که چگونه نتایج این طرح به دست خواهد آمد . به طور خلاصه بیان کنید که چگونه داده ها مدیریت شده و جمع آوری می شود . همچنین ، به طور خلاصه نشان دهید که کدام مدل نظری قادر است تا این پژوهش راهدایت کند و کدام مدل می تواند نتایج پژوهش را پیش بینی نماید .

نمونه برداری

نحوه نمونه برداری برای پژوهش می بایست در این قسمت موردبحث قرار گیرد . ابتدا ، در مورد جمعیت مورد نظر صحبت کنید هم چنین بیان کنید که شرکت کنندگان از کجا انتخاب خواهند شد ؟ سپس ، روش نمونه گیری مورد استفاده را ذکر نمایید . همچنین نشان دهید که کدام روش نمونه برداری برای انتخاب شرکت کنندگان استفاده می شود ؟ در نهایت لیستی از عناصری که بیانگر نمونه هستند مانند جنسیت ، سنو غیره را مشخص کنید .

ابزار

در این پاراگراف ، ابزارهایی را که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند ، از جمله همه نظرسنجی ها ، مصاحبه ها یا شبکه های مشاهده ایرا به طور خلاصه شرح دهید . بحث اینکه چگونه ابزار (ها) قادرند متغیر مستقل و وابسته پژوهش را اندازه گیری کند . هر یک از ابزارها باید به صورت مفصل در زیر بخش و به صورت جداگانه توضیح داده شود .

ابزار  1

 اولین ابزار مورد استفاده در این پژوهش را فهرست کنید . همانند فوق ، نام ابزار را یک بار در  سمت راست به شکل پررنگ بنویسید . برای این پاراگراف،توضیح دهید که چرا این ابزار معتبر و قابل اطمینان بوده و همچنین نحوه استفاده از آن برای پژوهش پیشنهاد شده را تشریح کنید . این روند را برای تمام ابزارهای دیگر تکرار کنید .

 روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

 طرح کلی در مورد نحوه جمع آوری داده ها را توضیح دهید ، خصوصا اینکه چگونه نامه رضایت اداره و جمع آوری می شود . این قسمت شامل هر گونه نظرسنجی ، مصاحبه و یا روش های مشاهده بوده و هر گونه انگیزه برای دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را مشخص می کند . همچنین ، در این بخش آمار یا ابزارهای تحلیلی که برای تجزیه و تحلیل داده ها مانند ANOVA، SPSS یا SAS، یا لیزرل استفاده شده است نیز تشریح می گردد .