انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

در کدام بخش ها در انجام پایان نامه دکتری روانشناسی کمک بگیریم ؟

اینکه شما بدانید در کدام قسمت های نوشتن پروپوزال و پایان نامه قوی تر هستید و در کدام قسمت ها ضعیف تر می تواند تعیین کند که در انجام پایان نامه در رشته و گرایش های مختلف روانشناسی چه کمک هایی را می خواهید . بگذارید از ابتدا شروع کنیم .

عنوان رساله دکتری روانشناسی باید بیانگر ماهیت پروژه شما باشد . از عناوینی که اطلاعات کافی را منعکس نمی کنند استفاده نکنید . اغلب دانشجویان ماهیت رویکرد خود را در عنوان نشان می دهند – به عنوان مثال یک عنوان می تواند نشان دهنده مطالعه تطبیقی بودن یک پژوهش باشد ، یا اگر یک چارچوب نظری خاصی اتخاذ شود این مساله نیز به خوبی خود را در عنوان پژوهش نشان می دهد . روشن و شفافیت موضوع به شما کمک می کند تا استاد راهنما و مشاور مناسبی را انتخاب کنید .  

بیان موضوع و اهداف

 زمینه کلی موضوع و نحوه تطابق پایان نامه دکتری روانشناسی خود را با این زمینه کلی شناسایی کنید . به بیان ساده تر ، توضیح دهید که چرا این یک موضوع مهم است و به طور خلاصه بیان کنید که چه کارهایی را می توان با استفاده از پژوهش شما انجام داد . در واقع استاد راهنما به دنبال دغدغه شماست و به دنبال یک موضوع روشن و یک مسئله شناخته شده است . این بخش ممکن است شامل خلاصه ای از رویدادها ، قوانین ، تعریف متغیرها یا هر موضوعی باشد که مستقیما مربوط به مشکلات مورد نظر است . اگرچه حقایق ممکن است مهم باشد ، اما ضروری است که آنها را در یک چارچوب منظم قرار گیرند . اگر به مسائل مربوط به کشور دیگری غیر از مطالعه موردی خودتان توجه می کنید ، باید توضیح دهید که چرا مطالعه آنها می تواند مفید باشد . اگر به یک مطالعه تطبیقی ​​فکر می کنید ، پس آگاه باشید که درباره چه مقایساتی قصد دارید مطالعه کنید ؛ مطالعات تطبیقی ​​باعث می شود تا مهارت ها و منابع شما تحت تاثیر قرار گیرد . به همین ترتیب ، اگر قصد دارید کار تجربی را انجام دهید ، می بایست به موضوع مورد نظر کاملا اشراف داشته باشید ؛ اینکار نیز بر ساختار کار شما تاثیر می گذارد .

مرور ادبیات

 برای نشان دادن اینکه موضوع پایان نامه روانشناسی شما به کارهای موجود چیزی اضافه می کند و به همین جهت قصد دارید آن را به انجام برسانید ، شما باید (به طور خلاصه) نشان دهید که وضعیت فعلی علم موجود در آن حیطه چگونه است و اینکه کار شما مطابق با آن چارچوب است و قصد دارید چه مطلبی به آن بیفزایید . این بخش از پایان نامه باید نشان دهد که شما دانش کافی در مورد این موضوع دارید و  اطلاعات مناسبی را کسب کردید تا بتوانید زمینه هایی که می تواند موضوع  تحقیقات بعدی باشد را بیان کنید . این بخش را می توان مورد استفاده قرار داد تا بر مرتبط بودن سوالات تحقیق شما تاکید کرد . بنابراین ، لزومی ندارد که شما نشان دهید رساله شما پیش از این کار نشده است . بلکه تنها اهمیت انجام موضوع رساله خود را بیان کنید یعنی نشان دهید که چرا این مطالعه باید انجام شود . در نتیجه بررسی و مرور منابع و ادبیات می تواند برای تعریف “مشکل” شما ؛ یا همان چشم انداز PhD شمامورد استفاده قرار گیرد .

توجه داشته باشید که در مرور ادبیات یک پایان نامه روانشناسی دکترا تنها ادبیات بررسی نمی شود ؛ یعنی خلاصه کردن تمام قوانین و ادبیات موجود در زمینه مورد نظر ، نکته مهمی است . شما باید مسائلی را انتخاب کنید و به جنبه هایی که در موضوع مورد نظر شما برای تحقیق پیشنهاد می شود مراجعه کنید . به همین دلیل در انجام این کار ، باید تمام مطالعات پیشین حداقل در سال های جدید مطالعه شود . نشان دهید که محدوده عملیات و کار آن ادبیات در کجا بوده است : به صورت کلی می توان گفت که روند اصلی ، آخرین نتایج ، شامل ارزیابی انتقادی و خلاصه ای از مشکلات موجود در زمینه شما که مشخص شده اند را شناسایی کردید . اینکار نشان می دهد که شما شکاف موجود در حیطه موضوع را شناختید و یا اینکه مشکلی را از دیدگاه جدید حل نمودید .