آیا در نمونه پروپوزال های روش تحقیق ملاحظات انسانی مهم است؟ چرا و چگونه ؟

نمونه پروپوزال روش تحقیق

باید در نمونه پروپوزال روش تحقیق نشان دهید که چه اقداماتی برای حفاظت از موضوعات انسانی انجام می شود . مشخص کنید که مشارکت در این پژوهش کاملا داوطلبانه بوده و می توانید هر زمان که بخواهید از پژوهش خارج شوید . توضیح دهید که چگونه می توانید محتوا را محرمانه نگه دارید و چگونه افراد دیگر قادرند یک نسخه از پژوهش را پس از پایان آن دریافت کنند .

بحث

 این بخش اغلب به عنوان «اهمیت پژوهش» نامگذاری شده است . در انواع پروپوزال دکتری رسمی برای تحصیلات تکمیلی ، بحث ممکن است در انتهای مقدمه قرار گیرد . این بخش بر روی نتایج حاصل از مطالعات پیشنهادی تمرکز دارد ، از جمله اینکه چگونه نتایج پژوهش بر تحقیقات ، نظریه ، مشاوره ، سیاست و غیره تأثیر خواهد گذاشت . بنابراین ، این بخش را با تمرکز بر  اینکه چگونه نتایج این پژوهش برای دیگران مفید میباشد ، بنویسید . هر گونه ضعف در مورد پزوپوزال پیشنهادی را شناسایی کرده و بیان کنید که چرا این ضعف ها مشخص نشده اند . نشان دهید که چگونه این پژوهش می تواند با اعتبار داخلی و خارجی به خوبی انجام شود و در مورد اثرات پژوهش بر عملیات ، سیاست ، و تحقیقات علمی / آینده بحث کنید . هنگامی که پزوپوزال تمام می شود ، مطمئن شوید که تمامی منابع مورد استفاده در انتهای پروپوزال فهرست شده اند . برای قالب بندی صفحات”چکیده” و “مراجع” به کتابچه راهنمای APA مراجعه کنید .

در تحقیقات تجربی ، ضروری است که ایده ها یا مفاهیم کلیدی تحقیق را تعریف کنیم . بنابراین ، هر یک از مفهوم / متغیری که در پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد ، همراه با سایر مطالعات پژوهشی که مورد نیاز است ، می بایست به درستی تعریف شوند . اصطلاح های مورد نیاز را فهرست کرده ، آن ها را به صورت خوابیده بنویسید و همانند زیر از یک خط ربط برای تشریح آنها استفاده کنید .

هدف دیدگاه ها – هدف از “افکار و احساسات شخصی ناشی از تجارب گذشته، به ویژه واکنش های دیگران ” (اسوان و رد  ، ۱۹۸۱،ص. ۳۵۲).

دریافت کننده دیدگاه – دریافت کننده افکار و احساسات شخصی ناشی از تجربیات گذشته، به ویژه واکنش های دیگران (اسوان و رد  ، ۱۹۸۱،ص. ۳۵۲).